ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ ပါတီဥကၠဌမ ွေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ား လႉဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္ ေမလ(၂၂)ရက္ ၂၀၂၃
ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီဥကၠဌဦးလွေဆြသည္ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၇)ဦးအတြက္ ဗလာစာအုပ္ (၄၁၈)အုပ္ေဘာပင္ (၄၁၈)ေခ်ာင္း တန္ဖိုးေငြ(၇၅၂၄၀၀)က်ပ္တန္ဖိုးရွိေက်ာင္းသုံးပစၥည္မ်ားအားလႉဒါန္ေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားအား ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ႐ုံးဧည့္ခန္းမ၌နံနက္(၉:၃၀)အခ်ိန္တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠဦးလွေဆြ အတြင္းေရးမႉးဦးဝင္းေဌးေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးဖိုးသိန္းဦးေအာင္ျမင့္ႀကိဳင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းတိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။