တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးဝန္းသန္႔႐ွင္းေရးေဆာင္ရြက္

တပ္ကုန္း ဇြန္ ၂၆

တပ္ကုန္းၿမိဳ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရပ္ကြက္ ပါတီဝင္အဖြဲ႕မ်ားစုေပါင္း၍ ႐ုံးဝန္းအတြင္းသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တပ္ကုန္းၿမိဳ့နယ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လတ္ မွ လာေရာက္ၾကည့္ရွုအားေပးခဲ့ပါသည္။