မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရသည္႕ေဒသမ်ားတြင္ အလ်င္ျမန္ဆံုး အကူအညီေပးရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ညႊန္ၾကား

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ဳအန္သည္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အကူအညီေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြား ေရာက္ကာ အကူအညီေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ ျပသည္။

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား အပါအဝင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁ဝဝဝ ခန္႔ပ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ကင္မ္ဂ်ဳအန္သည္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားထဲတြင္ စိုက္ခင္းမ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ ကင္မ္ဂ်ဳအန္က ေျမာက္ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီဝင္ ေထာင္ဂဏန္း ခန္႔အား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးေခၚယူကာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Ref; KCNA