ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္

 

မင္းကင္း ၾသဂုတ္ ၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မင္းကင္းျမိဳ႕နယ္ ေၾကြေက်းရြာအုပ္စု ေၾကြေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မင္းကင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒါက္တာဆန္းဝင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားက ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားက သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။