ျပည္သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္”

* တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ သမၼတက ခန္႔အပ္မည့္အစား သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ (၂၆၁) အား ျပင္ဆင္ေပးမည္။