၂၁-၃-၂၀၁၉ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္(၆/၂၀၁၉)တြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ား