ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ေလးစားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

မတ္လ ၂၄ ရက္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ကုိ ေလးစားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အူိခ်ာက ေျပာပါတယ္။

ဘန္ေကာက္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ခ်န္အုိခ်ာက အခုလုိ ေျပာတာျဖစ္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတဲ့ ဆုိင္ဘာလုံၿခံဳေရးဥပေဒကုိလည္း ကာကါယ္ေျပာဆုိပါတယ္။ သေဘာထား ကြဲလြဲသူေတြကုိ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒလုိ႕ ေ၀ဖန္ခံရတဲ့ အဲဒီ ဆုိင္ဘာလုံၿခံဳေရးဥပေဒကုိ ခ်န္အုိခ်ာက ျပည္သူေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းဖုိ႕မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႕ ျပန္ဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒသာျဖစ္တယ္လုိ႕ ခ်န္အုိခ်ာက ေျပာပါတယ္။

အခု က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိမလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႕အတူ ထုိင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ေဒသတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြနဲ႕ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေရး ေတာင္းဆုိတုိက္တြန္းလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္ကာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက  အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႕ ထုိင္းစစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးေနခဲ့တာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ာ ပြင့္လင္ျမင္သာမႈက ႏုိင္ငံတကာလက္ခံတဲ့ စံနဲ႕ မျပည့္မီဘူးဆုိရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႕ ဆက္ဆံေရးမေျပမလည္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႕လည္း အီးယူက သတိေပးထားပါတယ္။

အီးယူ အေနနဲ႕ ထုိင္းေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လုိလားေနေပမယ့္ ထုိင္းစစ္အစုိးရကုိကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ မလုိဘူးဆုိၿပီး ျငင္းဆန္ထားပါတယ္။

(Mizzima)