မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္သက္ရင့္ပါတီဝင္ႀကီးမ်ားအား ကန္ေ

 

မလိႈင္ ႏုိဝင္ဘာ ၄

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မလိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ စီနီယာပါတီ ဝင္ႀကီးမ်ားအား ကန္ေတာ့ျခင္း ႏွင့္ KBZ ဘဏ္မွ ေငြေၾကးဝန္ ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးရွင္းလင္း ျခင္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ တြင္က်င္းပသည့္ လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး၌ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လုပ္သက္ရင့္ စီနီယာပါတီဝင္ႀကီးရွစ္ဦးတို႔အား ကန္ေတာ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ကန္ ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လစဥ္ ျပဳလုပ္ေနက်ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီ ဥကၠ႒က စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္ တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ KBZ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚလိႈင္ ဝင္းေမာ္က ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဝင္မ်ားအား ေငြေၾကးစု ေဆာင္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္သစ္