ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္တိုင္းအမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားအားေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွတိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားအမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ပာတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံဦးခင္ရီတိုင္းပါတီဥကၠဌပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကိုၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႕လည္(၁၁:၃၀)နာရီကရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးခန္းမတြင္က်င္းပေၾကာင္းသိရွိရသည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံဦးခင္ရီမွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္စြမ္းရည္ျမင့္မားျပည့္ဝသည့္အမ်ိဴ းသမီးထုၾကီးမွနိုင္ငံ႕အေရးကိစၥမ်ားကိုေဖၚေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္အမ်ိဴ းသမီးညီလာခံကိုက်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္းသို႕ျဖစ္၍ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအမ်ိဴ းသမီးထုသည္လည္းစည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္အမ်ိဴ းသမီးပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ရန္တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္းအဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္းၾကိဳးစားၾကေစျခင္ေၾကာင္းမွာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္တိုင္းပါတီဥကၠဌပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးမွယေန႕ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးသည္တိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဴ းသမီးအၾကိဳညီလာခံမ်ားက်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းပါတီဥကၠဌမ်ားလည္းတက္ေရာက္သည့္အတြက္မွာၾကားလိုေၾကာင္းယေန႕ေခတ္အေျခအေနအရပါတီဥကၠဌမ်ားအမ်ိဴ းသမီးပါတီဝင္မ်ားသည္ေျပာရဲဆိုရဲေဟာေျပာရဲသည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္ဝေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္းအမိ်ဴ းသမီးအၾကိဳညီလာခံအဆင့္ဆင္႕ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႕မွာၾကားလိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႈးအမိ်ဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္မွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ယေန႕ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအမ်ိဴ းသမီညီလာခံက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္အၾကိဳညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးတြင္အမ်ိဴ းသမီးထုမွပါဝင္နိုင္ရန္ပါတီ၏မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္အမ်ိဴ းသမီးမ်ားဘဝလံုျခံဳေရးႏွင့္စြမ္းရည္ျမင့္မားတိုးတက္ေစေရးႏွင့္အမ်ိဴ းသမီးဘဝျမွင့္တင္ေရးတို႕အတြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထို႕ေနာက္အမ်ိဴ းသမီးညီလာခံက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွသိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းတင္ျပၾကျပီးေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ထိန္ဝင္း(YGN)