ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားအားေထာက္ပံ႕ကူညီ

 

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းကိုႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ စားေသာက္ဖြယ္ရာႏွင့္ ေရသန္႔မ်ားကို အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကစဥ္။

KY