မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အဖြဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္း

 

၂၈.၆.၂၀၁၈ ၊ မြန္းလြဲ(၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိိုယ္စားလွယ္ရံုးခန္း၌ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ လူငယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတို႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းပါသည္။
ဆက္လက္၍ က်ိဳင္းတံံုခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးမွ ေနျပည္ေတာ္ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲသြားေရာက္ခ့ဲသည့္ မိုင္းပ်ဥ္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူငယ္ပါတီဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁) သိန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေလာင္းက လူငယ္မ်ားထံအပ္ႏွံပါသည္။