လူငယ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး

 

အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံ ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ ဇဲြလုံ႔လရွိမႈ၊ အပင္ပန္း အဆင္းရဲ ခံႏိုင္မႈ၊ အေဝဖန္ခံႏိုင္မႈ၊ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ကို မေၾကာက္မရြံ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရဲမႈ၊ မိမိယုံၾကည္ ရာႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မေၾကာက္မရြံ႕ ေဆာင္ ရြက္ရဲေသာ သတၱိရွိမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ မည္ သည့္အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ မာန္မာန ေထာင္လႊားျခင္း၊ ေအာက္ေျခလြတ္ ဘဝင္ျမင့္ ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ဦးသည္ အၿမဲတေစ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေဝဖန္ေရး (Self Critism) ရွိေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မွားယြင္းေနပါက ေထာက္ျပေဝဖန္၊ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကြက္ ရတုန္းေဆာ္လိုက္မည္၊ ႏွက္လိုက္မည္၊ အျပတ္ ႏွိပ္ကြပ္လိုက္မည္ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္အျပည့္ျဖင့္ ေဖးကူ တည့္မတ္ျခင္းမ်ဳိးကိုသာ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ဦး၏ အျခားအေရး ႀကီးအရည္အခ်င္းတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အႀကဳံ ႏွင့္ ဗဟုသုတျပည့္ဝေရးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတစ္ခုခုႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရပါက မွန္ ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမေပးႏိုင္ဘဲ ေတြေဝ ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားျခင္း၊ မ်က္ကလူးဆန္ပ်ာ ျဖစ္ျခင္း၊ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္ကာ ေသြး ပ်က္ျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ရေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕ အၾကဳံႏွင့္ဗဟုသုတမွာ အေရးႀကီးလွသည္။ ထိုသို႔ ႀကဳံလာပါက ျပႆနာ၏ ဇာစ္ျမစ္ကိုရွာေဖြၿပီး ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သလို ေရ တိုႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားမေပးဘဲ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားကိုသာၾကည့္ၿပီး စြန္႔ လႊတ္ အနစ္နာခံေျဖရွင္းသြားဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံေရး သမားေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ေနာက္ထပ္အရည္အေသြးတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးပဥၥသီလကို ခါးဝတ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ ၿမဲၿမံေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ႏွင့္ ျပည္သူကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြေၾကး ကို အလဲြသုံးစားျပဳျခင္း၊ ေငြေၾကးအရ ကိုယ္က်ဳိး ရွာမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးမမွန္မကန္လုပ္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔၊ ျပည္သူကိုလိမ္ညာျခင္း၊ မမွန္မကန္ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔တို႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေကာင္းမွ သာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ ဘဝ သာယာဝေျပာမည္ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ားအေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ လွေပသည္။

လူငယ္မ်ားလုပ္သင့္သည့္ႏိုင္ငံေရး
——————————————
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ကို အားေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ ရက္စက္ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္သည့္လုပ္ငန္းမဟုတ္။ ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ၿပီး မိမိႏိုင္ငံကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္၊ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံျပည့္စုံေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ ငန္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာင္ ရပ္ကြက္အတြင္း ပရဟိတအသင္းထူေထာင္ျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေရျပတ္လပ္ေန ေသာေနရာမ်ားသို႔ စက္ေရတြင္းမ်ားတူး ေပးႏိုင္ေရး အလွဴခံေပးျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ ကို ႀကိဳဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္စု၊ တစ္ဖဲြ႕၏လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္လုပ္ ရသည့္ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးကိုေတာ့ သတိႀကီးစြာ ထား၍ ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ထိုတစ္စု၊တစ္ဖဲြ႕သည္ အဓမၼတရား ကိုလက္ကိုင္ထားေသာ တစ္စုတစ္ဖဲြ႕၊ သို႔ မဟုတ္ အာဏာငမ္းငမ္းတက္လုိခ်င္ေန ေသာ တစ္စုတစ္ဖဲြ႕ျဖစ္ေနလွ်င္ ပို၍ဆိုးေပ မည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တ ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွေန၍ ကိုယ္က်ဳိး မဖက္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ေပး ၍ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ တစ္စုတစ္ဖဲြ႕မ်ဳိး တြင္သာ ပါဝင္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ မ်ား ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ကို ႀကိဳဆိုရမည္။ အားေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ျပဳ၊ ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ လို အပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

မွီျငမ္း ဗုိလ္ရဲထြဋ္(ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

The Union Daily မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။