ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈) ၁၃၈၀ခုႏွစ္ ၊ ကဆုန္လဆန္း ( ၁၀ ) ရက္