ဆင္းမ္ကတ္အေဟာင္း လဲလွယ္ျခင္းအတြက္ အပိုေဒတာလက္ေဆာင္ ရရွိရန္ျပဳလုပ္

MPT ဆင္းမ္ကတ္ေဟာင္းေတြကို 4G ဆင္းမ္ကတ္နဲ႔ လဲလွယ္ၿပီး ဖုန္းဘီလ္ျဖည့္ရင္ေဒတာ လက္ေဆာင္ ေပးမယ္လို႔သိ ရပါတယ္။

USIM ကတ္အသစ္ လဲလွယ္သူေတြအေနနဲ႔ ၇ ရက္အတြင္းေငြျဖည့္ရင္ ၁,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ 100MB, ၃,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ 300MB, ၅,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ 500MB နဲ႔ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ 1,000MB တို႔ကို အပိုေဒတာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အပိုေဒတာ လက္ေဆာင္ေတြကို တစ္လအတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေဆြသဟာ၊ ရွယ္ေျပာ၊ ေရႊစကားစတဲ့ အစီအစဥ္ ရယူဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ USIM အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔အ ခုအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ ႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို