ဘဂၤါလီအေရး ကုလထုတ္ျပန္မႈကို လက္ခံေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ တံု႔ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက လက္ခံေက်နပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာအဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသူအားလံုးထံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တခ်ဳိ႕ တစ္ဝက္ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြး ကာ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ေျဖ ရွင္းမွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားခဲ့သည့္အျပင္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေခ်ာေမာစြာသြားေနသည့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ၂၅ အထိ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး အေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ အက်ဳိး သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေရးပါ ေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြား သူမ်ား

ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအားလည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္း သည္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံေက်နပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္က ဘဂၤါလီ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားသည့္ အီတလီသံအမတ္ ဆီဘက္စတီယာႏိုကာဒီက ဖတ္ ၾကား ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ဘဂၤါလီမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အင္အားအလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ မျပဳရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊ လူမ်ဳိးဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူ႔အခြင့္အ ေရးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာ တန္ဖိုးထားရန္ စသည့္အခ်က္ မ်ား ပါရွိသည္။

ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ကာဒီက ေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားသည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္ စြဲမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေစလိုေၾကာင္း၊ နစ္နာသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ ရာ ကုလသမဂၢ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ယခုျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာမ်ဳိး မပါရွိေပ။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးမွ် ကာလအတြင္း ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အေလးနက္ဆံုး သေဘာထား ထုတ္ျပန္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္လာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ ျမန္မာ့အေရး ေၾကညာခ်က္  ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျပႆနာကိစၥရပ္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ မတူညီေသာ ဘာသာေရးအသိုက္ အဝန္းမ်ားအၾကား ကြဲျပား၊ တင္း မာမႈမ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားေစမည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မလိုလား အပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားကို လည္း တိုးပြားေစေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မ်ားျပားေန မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲမႈတို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ဤကိစၥကို ထပ္ခါတလဲ ေဆြးေႏြးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးသူမ်ားကို မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုၿခံဳေဘးကင္းစြာျဖင့္ သိကၡာရွိရွိေနရပ္သို႔ ျပန္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခု ကုလထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ ျပျခင္းမရွိမႈအေပၚ စိတ္ပ်က္မိ ေၾကာင္း ၎ကတု႔ံျပန္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ကန္႔ကြက္လင့္ကစား ရခိုင္ျပည္ နယ္ကိစၥရပ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ မည့္ ေျဖရွင္းမႈ ရရွိေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူအားလံုး ေရရွည္တည္ တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား စိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ရန္လည္း သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အစိုးရသတင္းထုတ္ ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။