ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒတြင္ စီမံကိန္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးမွသာ ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းခြင့္ျပဳမည့္အခ်က္ပါ၀င္မည္

မၾကာမီထုတ္ျပန္မည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုနည္း ဥပေဒ Condo Law တြင္ စီမံကိန္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးမွသာႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဆုိေသာ အခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္အဆိုပါ နည္းဥပေဒ၌ အထက္ပါအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားျခင္းေၾကာင့္ မူလဥပေဒထက္ နည္းဥပေဒသည္ ပိုမိုျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

အထူးသျဖင့္ ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကိုဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္သာ ျပန္လည္အသံုး ျပဳရမည္ျဖစ္ကာ ျပင္ပ၌သံုးစြဲခြင့္မရွိိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ‘‘ႀကိဳပြိဳင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္လို႔ လုပ္တာေကာင္းေပမယ့္ ကြန္ဒိုေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဒီအခ်က္က အခက္အခဲေတာ့မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ရပ္ကြက္ ထဲမွာ ေဆာက္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ ငယ္ေလးေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္’’ ဟု ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္ေထြးက သံုးသပ္သည္။

အဆိုပါနည္းဥပေဒသည္ မူလကၾသဂုတ္ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္မွသာ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးေနေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအ မ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ကြန္ဒို ဥပေဒ၌ လိုအပ္ေနေသာ နည္းဥ ပေဒကိုစက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုး ပတ္၌ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိသည္။ ေျမ ႏွင့္အခန္းကိုပါ ႏွစ္ခုစလံုး ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ ကြန္ဒိုဥပေဒကို ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာမွသာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ သည္။

ကြန္ဒိုဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒသည္ ယခုအခ်ိန္၌ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္း ဥပေဒ၏ အေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ေျခာက္လႊာႏွင့္ အထက္တြင္စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအမည္ေပါက္ျဖင့္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝယ္ယူခြင့္ကို နည္းဥပေဒ၌ ျပင္ဆင္ ထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသား ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ တစ္ပါးတည္းရမည္ ဆိုေသာ္လည္း အေဆာက္အအံု တည္ရွိေနစဥ္အတြင္းသာ ပိုင္ ဆုိင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နည္း ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ဝယ္သူမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေန ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေသာင္းဂ ဏန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ကြန္ဒိုဥပေဒ၏ အသက္ျဖစ္ေသာ နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိေတာ့မည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္ေကာင္း လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေထြးကသံုးသပ္သည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ ေနျခင္းသည္ ကြန္ဒိုဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားက လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား ဝယ္ယူမႈနည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္ဝင္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြးက တပ္မေတာ္ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒထြက္ေပၚလာပါက ဝယ္ယူသူဘက္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပိုမို ေကာင္းမြန္လာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေအးစက္ေနေသာ ေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။