လစဥ္ပုံမွန္ လပတ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

(၁၅-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔႔တြင္ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားမွ စည္းရံုးေရးမွဴး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က ပါတီဝင္စိစစ္ေရး အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံမွဳ အေျခအေန မ်ား စည္း႐ုးံေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီက မုန္႔ဟင္းခါးျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးခဲ့ ပါသည္။

Usdp Yedashe