၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မဲေပးမႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ငါးခုတြင္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ အနည္းဆုံးအျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ မဲေပးခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၉) ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၃) ေနရာ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၇ ေနရာ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ မဲေပးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္ပါက ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္မႈအျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ခုနစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေက်ာ္သာ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ရာ ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ၅ ခု၏ မဲေပးမႈအခ်ဳိးကုိၾကည့္လွ်င္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးပုိင္ ခြင့္ရွိသူ ၂၀၈၁၈၃၁၃ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၁၅၁၁၂၅၂၄ ဦးရွိသျဖင့္ မဲေပးသူ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၉၀၂၁၆၀၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၂၂၄၂၁၁၂၃ ဦးျဖစ္သျဖင့္ မဲေပးသူ ၇၇ ဒသမ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၄၂၉၅၃၃၄ ဦးရွိၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၂၃၉၁၁၇၈၄ ဦးျဖစ္သျဖင့္ မဲေပးသူ ၆၈ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၄၂၉၅၃၃၄ ရွိခဲ့ၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၂၃၉၁၁၇၈၄ ဦး ျဖစ္သျဖင့္ မဲေပးသူ ၆၉ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိခဲ့ကာ ယခုျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၁၃၀၂၀၈ ဦးရွိၿပီး လာေရာက္မဲေပးသူ ၇၈၄၉၀၉ ဦးခန္႔သာ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၆ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူႏွင့္ အမွန္တကယ္ မဲေပးခဲ့သူ အခ်ဳိးအရ  ယခု ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေနျခင္းမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရရွိသည့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ လာေရာက္ ဆႏၵမဲေပးသူမွာ ၁၂ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ ဆႏၵမဲေပးသူ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၁၂  ဒသမ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လာေရာက္မဲေပးမႈမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ သမုိင္းတြင္ အဆုိးရြားဆုံး စံခ်ိန္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ေစခဲ့သည္။  # Eleven