ပါတီ၀င္အင္အား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

(27-3-2017) ရက္ေန႔တြင္ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္အမွဳ ေဆာင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးတင္ထြန္းက ဦးေဆာင္လ်က္ ေညာင္ပင္သာ ေက်းရြာအုပ္စု ၊ အင္ဒိုင္းေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ဒိုးတန္းေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ရပ္ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီဝင္ အင္အား စာရင္းအမွန္ ရ႐ွိေရးအတြက္ ဗဟိုပါတီကတ္ ကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ ပါတီဝင္မ်ား မိမိရပ္ရြာတြင္ (ေျပာင္းေရႊ႔ ၊ ေသဆံုး ၊ ႏွဳတ္ထြက္ ႏွင့္အျခား) စတဲ့ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။