ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းစညး္ရံုးေဆာင္ရြက္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟို၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ပါတီ အဆင့္ဆင့္၏ လမ္းညႊန္မႈ ကိုခံယူလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ ေရးေကာ္မတီမွဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားက ယခုလ ၁ ရက္မွစတင္ကာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ပါတီ၏မူဝါဒသေဘာထားမ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုလ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွစတင္ကာ ေအာင္ႏိုင္ေရးယာဥ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္းက မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ အမွတ္ (၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၅၂) ရပ္ကြက္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေအာင္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စုိး၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး (နယ္ေျမတာဝန္ခံ) ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ား အင္အား ၄ဝ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယူဒီေန