ျပည္​သူ႔ အတြက္​ ​ေစလိုရာ ​ေစဖို႔ ဦးဇိုပဲန္​းကို မဲ​ေပးစို႔

၂၀၁၇ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္

*******

အမည္ ….ဦးဇိုပဲန္း
အဖအမည္….တကက ဦးဆန္ငန္း
ပညာအရည္ခ်င္း….B.Sc(Maths)
ေမြးေန႔….20.2.1959
ဘာသာ….ခရစ္ယာန္
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္….ခ်င္းျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၃)
ကိုယ္စားျပဳပါတီ….ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

ဦးဇိုပဲန္း ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ဦးဇိုပဲန္းဟာ 1987မွ 1990 ထိ ဦးဇိုပဲန္းဟာ မရာျပည္သူ႕ပါတီ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ျပင္ပေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ (၇) ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ မိမိေဒသၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္အား ထက္သန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

#မိမိေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ဦးဇိုပဲန္းကို မဲေပးစို႔

Nyunt Win