ေမာ္႐ုိကန္ အစၥလာမၼစ္ဟက္ကာ (Hacker) အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ျမန္မာအစုိးရ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့

ေမာ္႐ုိကန္ အစၥလာမၼစ္ဟက္ကာ (Hacker) အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ျမန္မာအစုိးရ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ မတ္ ၅ ရက္က ဆက္တုိက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Moroccan Islamic Union ဟု ေခၚသည့္ အစၥလာမၼစ္ဟက္ကာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ အခ်ဳိ႕ကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ (myanmarcustoms.gov.mm) ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (mmftb.com) ႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ (irdmyanmar.gov.mm) တုိ႔မွာလည္း ၎တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခံရသည္။

ယင္းဟက္ကာအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ား ဖိႏွိပ္ခံရမႈ အေျခအေနႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အျပစ္တင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

# Eleven