ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ၊ ရပ္ကြက္ပါတီစည္း/မႉး ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္ သည္ ဇန္​န၀ါရီ လ ၁၅ရက္ ၊ည ၇းဝဝအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ေသာအဖြဲ႔သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၊ေရပုန္း-ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္း/မႉး ဦးစိုးထြန္းဦး ၏ေနအိမ္သို႔ ေရာက္႐ွိကာ ၎ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ကာ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ မိမိတို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လႈပ္႐ွား ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအာ​းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ မွ ျဖည့္ဆည္းေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Kyaw Linn