ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံသား မခဲြျခားဘဲ အခြင့္အေရးတန္းတူ ေပးမည္ဟုဆို

 

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အခြင့္အေရးတန္းတူေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ အသစ္၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟူ၍ မခဲြ ျခားဘဲ အခြန္သက္သာခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူထားေပးမည့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ကို မၾကာမီျပ႒ာန္းမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘အစိုးရရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ နားလည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီး၀င္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။ ယခင္အစုိးရ  လက္ထက္ ၂၀၁၂ က ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားအား  ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းအတြက္ တင္သြင္းလာသည့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ား ေပးထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုယခင္အစုိးရက ပူးေပါင္းျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ ႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏုိင္ရန္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ကစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ား၌ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအ ပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳး လာေစရန္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခုလအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစုိးရသစ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္သည္ ေယဘုယ်ဆန္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသခ်ာသည့္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။


Leave a Reply