ရပ္နားထားေသာ မဏိပူရ္ဆည္ စီမံကိန္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဏိပူရ္ျမစ္ေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မဏိပူရ္ဆည္စီမံကိန္း ရပ္နားထားခဲ့ရာမွ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မဏီပူရ္ဆည္စီမံကိန္းမွာ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံကုမၼဏီတစ္ခုက မျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ေၾကာင့္ ရပ္နားထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ MEGA Resources Co.Ltd၊ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ HANSHIN Engineering and Condtruction Co.Ltd ႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းနားလည္းမႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းဆည္စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရယူဥမင္လုိဏ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တုိ႔၏ အဝင္ပုိင္း၊ အထြက္ပုိင္း အေပၚယံေျမႀကီး ေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရထိန္းတံခါးႁပြန္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တုိ႔ အေပၚယံေျမႀကီး ေက်ာက္သားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဖိအားျမင့္ သံမဏိပုိက္လုိင္း အေပၚယံ ေျမႀကီး ေက်ာက္သားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကဗ်ည္းေခ်ာက္ေက်းရြာအနီး ေက်ာက္ထုတ္ဧရိယာ ပဏာမ စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ကုိရီယားသမၼတႏုိင္ငံ ကုမၼဏီက တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း တင္ျပၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရပ္နားထားခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ေရဧကေပ ၁၂၆၀၀၀၀ သုိေလွာင္ႏုိင္ၿပီး က်ပ္ ၃၁၄၅၀၈ ဒသမ ၂၉၂ သန္းေပါင္း ကုန္က်မည္႔ မဏိပူရ္ဆည္ စီမံကိန္းကို  ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ ကုမၼဏီမွ မျဖစ္ေျမာက္ ႏုိင္သည့္အတြက္ ရပ္နားထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းကုမၼဏီ စိန္အင္တာပရုိက္ႏွင့္ China Harbour Engineering ကုမၼဏီ လီမိတက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိၿပီး စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလတြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အစုိးရသစ္ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္း က ေျပာသည္။

The Voice


Leave a Reply