အခြန္လုပ္ငန္းတြင္ စာ႐ြက္စာတမ္းစနစ္မွ အိုင္တီစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲမည္

အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစရန္ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းစနစ္(Paper Base)ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ အိုင္တီနည္းပညာစနစ္သို႔ ငါးႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ သိရသည္။

“အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ဒီထက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနတာပါ” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔ အခြန္႐ုံး၏ ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိ အခြန္စနစ္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အခြန္ဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲေရးတို႔အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)၊ အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

The Voice


Leave a Reply