၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မ်ားကို ၾသဂုတ္လဆန္း၀န္းက်င္တြင္ စတင္ေခၚယူမည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠ သိုလ္၀င္တန္းေအာင္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ဆန္း၀န္းက်င္တြင္ စတင္ေခၚ ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၾသ ဂုတ္လဆန္း၀န္းက်င္တြင္ စတင္ေခၚယူမည္ ျဖစ္ၿပီး ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္ခန္႔တြင္ လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္အားကစား ခန္းမတြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ လအထိ လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)မွ သိရသည္။

“၀င္ခြင့္ေတြကို ၾသဂုတ္လထဲမွာပဲ ေခၚ ယူဖို႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ပံုမွန္ေခၚယူေန က်က ၾသဂုတ္လထဲမွာပါ။ ၀င္ခြင့္ေတြလက္ခံရင္လည္း ခါတိုင္းလက္ခံေနက် ပညာေရးတကၠသိုလ္ခန္းမမွာပဲ လက္ခံေပးမွာပါ။ ထူး ထူးျခားျခားအေျပာင္းအလဲေတာ့မရွိပါဘူး” ဟုအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေစာခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ေပးအပ္ ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာမႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ေငြေၾကးတံစိုးလက္ ေဆာင္တစ္စံု တစ္ရာေပးအပ္ရန္မလိုဘဲ ယင္း တို႔က ေငြေၾကးတံစိုးလက္ေဆာင္ တစ္စံုတစ္ရာေတာင္းခံပါ က(သို႔မဟုတ္) ေက်နပ္မႈမရွိပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန (ဖုန္း၅၀၃၁၄၇) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေကာလိပ္၊ မႏၲလာေကာလိပ္၊ ေရဆင္း စိုက္ပ်ိဳးေရတကၠသိုလ္၊ ေမြးျမဴေရး ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ (ေရဆင္း)၊ ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)၊ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္၊ စစ္ကိုင္း)၊ သမ၀ါယမေကာလိပ္မ်ား၊ ယြန္းပညာေကာလိပ္ပုဂံၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းအလိုက္ေခၚယူမည့္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ား၊ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား (A.G.T.I) မ်ားမွာ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ (T.H.S)၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ(ကန္႔ဘလူ)၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေက်ာက္ပန္း ေတာင္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ သရက္တို႔ျဖစ္ၿပီး အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ (မိုးညႇင္း၊ ေရႊဘို၊ ဟားခါး၊ ပူတာအို၊ ခႏၲီး)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း (ပညာ ေရးေကာလိပ္) TTC ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ (ေညာင္ပင္သာ၊ ေရႊဘို)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ တကၠ သိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္ေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိ ေနသည္။

‪Democracytoday


Leave a Reply