ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ Website လႊင့္တင္

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါတီ၊လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးမည့္ http://www. mypilar. org website ကို လႊင့္တင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

New Picture (1)

အဆိုပါ website အား ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဝက္ဘ္ကို ေငြေၾကးအရ United States Agency for International Development (USAID) က ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “အခုက ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္က အခ်က္အလက္ေတြကို တင္ဆက္ႏိုင္ေသးတယ္။ မၾကာခင္မွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ တင္ဆက္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ” ဟု website မွ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚျမတ္သဲသစၥာက ဆိုသည္။

ယခုတင္ဆက္လိုက္ေသာ http://www.mypilar.org website သည္ သတင္း website တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ တင္ဆက္ေပးသည့္ website တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

” အခ်က္အလက္ေတြကို ယူတဲ့ေနရာေတြစံုပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ေတြကေန တိုက္႐ိုက္ရယူပါတယ္။ website က အခ်က္အလက္ ေတြကိုလည္း အမ်ားျပည္သူက ျပန္လည္ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေဒၚျမတ္သဲသစၥာက ေျပာသည္။

websiteတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဆက္ထားသည့္အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္း မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ တင္ဆက္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply