ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က ဇြန္လ (၇) ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ လိုက္သည္။

ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဒုတိယဥကၠ႒၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုး ေအာင္ျမင့္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးေဌးခၽြန္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးေက်ာ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္ တို႔ပါ၀င္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက အတြင္းေရးမွဴး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေဒၚျမသူဇာက တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply