စေတာ႕ေစ်းကြက္အေၾကာင္းသိမွတ္စရာေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တပ္မေတာ္ခမ္းမတြင္ဂ်ြန္လ(၅)ရက္ေန႕လည္(၁:၀၀)နာရီ၌ဆရာေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)-ရန္ကုန္စေတာ႕အိပ္

ခ်ိန္းမွExecutive senior Managerဦးသက္ထြန္းဦးတို႕မွစေတာ႔ေစ်းကြက္အေၾကာင္းသိမွတ္စရာမ်ားကိုေဟာေျပာမည္ျဖစ္ျပီးGTBမွDYMDေဒါက္တာလွညြန္႕မွBanking and Fishery inMyanmarေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ရာစီးပြားေရးဆိုင္ရာအသိပညာကိုစိတ္ဝင္စားသူတိုင္းလာေရာက္ေလ႔လာနိုင္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။

ထိန္ဝင္း(ရန္ကုန္)

credit>MPS  co.ltd


 


Leave a Reply