ေရၾကည္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

Ray Kyi1

ေရၾကည္ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၏ လမ္းညြန္ မွဳျဖင့္ ရပ္/ေက်းပါတီအမာခံေကဒါမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ရပ္ကြက္မ်ား ေက်းရြာမ်ားအထိ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါတီ၏လူထုအေျချပဳလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊
ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီကုိ ယုံၾကည္စြာျဖင့္ အမာခံအင္အားရရွိေရးအတြက္တို႔အတြက္  ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply