ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဆုိင္ရာ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ Park Royal Hotel ႏွင့္ SMVTI တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္

13179337_10207027937716735_7125054524197915855_n

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခမဲ႔ပညာသင္ၾကားေပးရန္ Park Royal Hotel ႏွင့္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ အသက္ေမြးဝမ္း ပညာ သင္ေက်ာင္း (SMVTI) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္အရ သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း လူငယ္မ်ားကို ဟိုတယ္က လက္ခံ၍ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဟိုတယ္တြင္ လက္ေတြ႕သင္ယူၿပီးပါက အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေပၚ မူတည္ၿပီး ပညာသင္စရိတ္မ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ အခိ်န္ျပည့္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္အခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အခမဲ့ပံ့ပိုး ျခင္းမ်ားအျပင္ ဟိုတယ္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ အကူနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑၏ ဗဟုသုတႏွင့္ တတ္ကြ်မ္းသည္မ်ားကို မွ်ေဝရင္း သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၂ လ မွ ၆လအထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားသည္ ေျခာက္လတစ္ခါ ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္လို သူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply