ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္က ကန္ေဒၚလာ ၃၁ သန္းေက်ာ္လွဴဒါန္း

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရကကုလ သမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ သန္းေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ကုလသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရဂ်ပန္အစိုးရလွဴဒါန္းေငြကို ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အဓိကသံုးစြဲ မည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အစိုးရက ကုလအဖြဲ႕ အစည္းေလးခုျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမ်ား႐ံုး (UNHCR)၊ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ (UN- Habitat) တို႔ထံ ယန္း ေငြ ၃ ဒသမ ၇၆ ဘီလီယံ (ကန္ ေဒၚလာ ၃၁ဒသမ ၇သန္း) ခန္႔ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ကုလသမဂၢ က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရ လွဴဒါန္းေငြမ်ား အနက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္း ကို FAO က ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေရေဘးဒဏ္သင့္ ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ UN-Habitat အေနျဖင့္ေဒၚ လာ ၅ ဒသမ ၁ သန္း လက္ခံရရွိခဲ့ ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး၊တီးတိန္၊ ဖလမ္းႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ ေက်းရြာေပါင္း ႏွစ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။ UNHCR က ရရွိသည့္ ဂ်ပန္ အစိုးရလွဴဒါန္းေငြ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ သန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔   မေရာက္ရွိ ေသးသူမ်ားအတြက္   လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာအစိုးရလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ေဖာ္ျပသည္။

‘‘ယခုလက္ရွိ လွဴဒါန္းမႈကို ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ    ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြရဲ႕ အလိုအပ္ဆံုးနဲ႔ အေျခခံအက်ဆံုးလို အပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ အတူ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အတိဒုကၡ ခံစားေနရတာေတြကို ေရရွည္ေျပလည္ႏိုင္ေစဖို႔ အေျဖရွာေဆာင္ ရြက္ေနတာကို ဆက္လက္ လုပ္ ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ကုလ သမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာ မင္းႀကီး႐ံုးကိုယ္စားလွယ္ Gius- eppe de Vincentiis က ေျပာသည္။ ဂ်ပန္ အစိုးရက WFP သို႔ ေဒၚလာ ၁၉ သန္း လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး လွဴဒါန္းေငြကို ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


Leave a Reply