ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြ မျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမေကာက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္

13081804_1136480829709399_320826700_n

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမွ ေငြေၾကးျဖတ္ ေတာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ထံမွ ေငြေၾကးေ ကာက္ခံျခင္းမ်ား လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ ျပန္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ ဧၿပီ ၂ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြ မွ မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစ ၥျဖစ္ေစ ေငြေၾကးျ ဖတ္ေတာက္ျခင္း လံုး၀(လံုး၀)မျပဳလုပ္ရန္၊ေက်ာင္း အပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္ႏွင့္ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစ ၥေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ ေက်ာင္းဘက္တံဆိပ္၊ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာ၊ CET အခန္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္း စာအုပ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ တံျမက္စည္း၊ ေသာက္ေရအိုး၊ သန္႔ရွင္းေရးေၾကးစသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ အလွဴခံျခင္း လံုး၀(လံုး၀) မျပဳလုပ္ရန္ အဆုိပါၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘‘ဆရာေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာေတြကို မျဖတ္ေတာက္ဖို႔ နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြဆီကေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရဘူးလို႔ စာထုတ္ထားတာပါ။ လစာျဖတ္တာ၊ ေငြေကာက္တာရွိခဲ့ရင္ အတိအက်တိုင္ေစခ်င္တယ္။ ဟုတ္တယ္္ဆိုရင္ အေရးယူသြားမယ္’’ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။  ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားသည္ သူငယ္တန္း၊ ပၪၥမတန္းႏွင့္ န၀မတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ တြင္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ားစု ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြမ်ားထဲမွ ေငြေၾကးျဖတ္ ေတာက္မႈမ်ားသည္ မတ္လအထိ ျဖတ္ေတာက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကဆိုသည္။ ‘‘အခုထိ လစာျဖတ္ေနတုန္းပဲ။ ပံုမွန္လို ျဖစ္ေနၿပီ’’ဟု ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးမွ မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးကေျပာသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္း ပတ္အျဖစ္ ေမလကုန္ခါနီး၌ လက္ခံေလ့ရွိၿပီး ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အထက္တန္းအဆင့္အထိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ေငြေၾကးေပးသြင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ မူလတန္းအထိ ေက်ာင္းသား မ်ား အားေက်ာင္း၀တ္စံုတစ္စံု၊ ပံုႏွိပ္ စာအုပ္ႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္ အုပ္၊  အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပံုႏွိပ္ စာအုပ္မ်ား အခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


Leave a Reply