ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာသစ္ ေမလကုန္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္မည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာမည့္ ဗီယက္နမ္ အေျခစိုက္ Viettel Global သည္ ေမလကုန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လည္ပတ္မည္ဟု သိရသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ Viettel သည္ အမ္ပီတီ၊ အူရီးဒူး၊ တယ္လီေနာတုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ စတုတၳေျမာက္ ကုမၸဏီအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိလာခဲ့သည္။ Viettel သည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည္။ သေဘာတူညီမႈအရ အဆုိပါ ေအာ္ပေရတာသစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အနက္ ရွယ္ယာ ၄၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းကို Viettel က ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကုမၸ ဏီေပါင္း ၁၁ ခု စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ျပည္တြင္းအက်ိဳးတူ လုပ္ငန္းက ရွယ္ယာ ၂၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ ျဖစ္ သည္။ အစိုးရပိုင္ Star Hight Public Co., Ltd. က ရွယ္ယာ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲေဝယူထားမည္ဟု သိရသည္။ Star Hight Public၏ မိခင္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) သည္ CDMA 800MHz ဖုန္း မ်ားအတြက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ MecTel ကိုလည္း ထူေထာင္ထားသည္။ ျပည္တြင္းအက်ိဳးတူ လုပ္ငန္းစု၏ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Myanmar Technolo-gies and Investment Corpo-ration မွ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေဇာ္မင္းဦးက Viettel ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ သည္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားစုကို ခြဲယူႏုိင္ ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ Star Hight က စိုက္ထူထားၿပီးျဖစ္သည့္ CDMA ဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ားကို အ သံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိစိုက္ ထူၿပီး အျခားေအာ္ပေရတာမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ ဖုန္းတာဝါ တိုင္မ်ားကိုပါ ဆင့္ပြားအသံုးခ်ႏုိင္ရန္ Viettel က ရည္ရြယ္ထားသည္။ CDMA တာဝါတိုင္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ဖုန္းတာဝါတိုင္ ေနရာရွာရန္ အခက္အခဲကို ေရွာင္ ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဖုန္းတာ ဝါတိုင္ စိုက္ထူမႈ တာဝန္ယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းကာ လက္ ရွိတိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ၌ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ စုစု ေပါင္း ၄,၀၀၀ မွ် ရွိေနသည္။ ဦးေဇာ္မင္းဦး၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ား အဓိက ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲ တစ္ခုမွာ တာဝါတိုင္မ်ား စိုက္ထူရန္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း လို အပ္ပါက Star Hight Co., Ltd. ကို MecTelက အကူအညီေပးရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


Leave a Reply