နိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖတ္သန္းနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေမလ ၂၆
အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး သည္ နိုင္ငံ့အသုံးစရိတ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ နိုင္ငံ၏ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို တားဆီးနိုင္ရန္ လုပ္လို႔ရသမၽွ အားလုံးကို အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳမႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနၿပီး နိုင္ငံ၏ေႂကြးၿမီမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ အလားအလာရွိေနေသာ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို ဟန႔္တားနိုင္ရန္ ရရွိေသာ အခြင့္ေရး အာဏာအားလုံးကို အသုံးျပဳသြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ နိုင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ Mike Lee က အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားကို ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္နိုင္ငံ Utah Republican၏ ရီပတ္ဘလီကန္နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူMike Lee က “နိုင္ငံ၏အေႂကြး သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစနိုငိရန္ အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားတိုင္းကို က်ေနာ္လုပ္ေဆာင္သြား မွာျဖစ္ တယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ McCarthyတို႔၏လက္ရွိ ညႇိႏွိုင္းေျပာ ၾကားေနမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံကို အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း သြားေနမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း” ၎က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
“Bidenအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ ေခ်းေငြအဆိုျပဳခ်က္ဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖတ္သန္းနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ ၎က သတိေပးထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။