ပီဂ္ီေအခ္ႏၸီယံရြစ္ ေမဂ္ာေဂါ့ဖ္ၿပိဳျငၸဲၾတင္ ဘျရတၠပၠာ တတိယအႀကိမၺိဳၾလၥဲၿပီး ပူးၾတဲဒုတိယရရြိခဲ့သူ ေစကာ့တီရြကၹလာ ကမၻာ့အဆင့္ (၁) ေနရာ ်ပႏႅၫ္ရယူ

ယခုႏြစ္အၾတက္ ဒုတိေယ်မာက္ ေမဂ္ာေဂါ့ဖ္ၿပိဳျငၸဲ်ဖစ္သည့္ ၂၀၂၃ ပီဂ္ီေအခ္ႏၸီယံရြစ္ၿပိဳျငၸဲၾတင္ ေအမရိ ကႏၠစားသမား ဘျရတၠပၠာက ေလၽြာ့ရိုကၡ္က္ ႏြစၡ္က္အသာ်ဖင့္ ဗိုၾလၥဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသၫ္။
၁၀၅ ႀကိမ္ေ်မာက္ ပီဂ္ီေအခ္ႏၸီယံရြစ္ၿပိဳျငၸဲကို ေအမရိကႏၷိဳင္ငံ၊ နယူးေယာက္်ပၫၷယ္၊ ပစၹိဳ႕ဒ္ၿမိဳ႕ရြိ Oak Hill Country Club ေဂါ့ျဖၠင္း၌ ေမ ၁၈ ရကၼြ ၂၁ ရက္အထိ က္င္းပခဲ့ၿပီး ဘျရတၠပၠာက ခ္ႏၸီယံဆုကို တတိယအႀကိမ္ေ်မာက္ ၾဆတၡဴးရရြိခဲ့်ခင္း်ဖစ္သၫ္။
ဘျရတၠပၠာသၫ္ ပထေမန႔ၾတင္ သတၼြတ္ရိဳကၡ္က္ (၇၀ ခ္က္)ထက္ ႏြစၡ္ကၸိဳ်ဖစၡဲ့ေသာႅၫ္း ဒုတိေယန႔ႏြင့္ တတိေယန႔ၾတင္ ေလးခ္က္ေလ္ာ့စီရိုကၠာ ေနာကၦဳံးေန႔ ျပဲစဥၼတိုငၼီ ဦးေဆာင္သဴေနရာ ရယူနိုငၡဲ့သၫ္။
၎သၫ္ ေနာကၦဳံးေန႔ၾတငႅၫ္း ပုံစံေကာင္းကို ဆကၳိႏ္းနိုငၡဲ့ၿပီး သုံးခ္က္ေလ္ာ့ရိုကၠာ စုစုေပါင္းရိုကၡ္က္ ၂၇၁ ခ္က္၊ ေလၽြာ့ရိုကၡ္က္ ကိုးခ္က္်ဖင့္ ဗိုၾလၥဲခဲ့သၫ္။
၎၏ေနာၾကၱင္ ေနာ္ေဝကစားသမား ဗစၲာေဟာ့ဗႅႏ္းႏြင့္ ေအမရိကႏၠစားသမား ေစကာ့တီရြကၹလာတို႔က ေလၽြာ့ရိုကၡ္က္ ႏြစၡ္က္အၾကာ်ဖင့္ ပူးၾတဲဒုတိယအ်ဖစ္ ရပၲၫၷိဳငၡဲ့သၫ္။
ေနာကၦဳံးေန႔ျပဲစၪ္၏ က္င္းနံပါတ္ ၁၅ ၾတင္ ေအမရိကႏၠစားသမား မိုကၠေယၻလာ့က ၁၅၁ ကိုက္အၾကာမြ တစၡ္ကၱၫ္း (Hole-in-one) ်ဖင့္ က္င္းဝင္ေအာင္ ရိုကၷိဳငၡဲ့ေၾကာင္း သိရသၫ္။
အသက္ ၃၃ ႏြစ္ရြိၿပီ်ဖစ္သဴ ဘျရတၠပၠာသၫ္ ပီဂ္ီေအခ္ႏၸီယံရြစ္ၿပိဳျငၸဲ၌ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ (၂)ႏြစၧကၱိဳက္ ဗိုၾလၥဲၿပီးေနာက္ ေလးႏြစ္အၾကာၾတင္ ခ္ႏၸီယံဆုကို တစ္ေက္ာ့်ပႏ္ ၾဆတၡဴးရယူနိုင္်ခင္း်ဖစ္သၫ္။
ထို႔်ပင္ ၎ေအန်ဖင့္ PGA Tour ျပဲစဥၼ္ားၾတင္ ကိုးႀကိမ္ေ်မာက္ႏြင့္ ေမဂ္ာၿပိဳျငၸဲမ္ားၾတင္ ငါးႀကိမ္ေ်မာက္ ဗိုၾလၥဲ်ခင္း်ဖစ္ၿပီး ေမဂ္ာခ္ႏၸီယံဆု ငါးႀကိမ္ႏြင့္အထက္ ရရြိဖူးသည့္ ၂၀ ဦးေ်မာက္ ကစားသမား်ဖစႅာသၫ္။
ဘျရတၠပၠာသၫ္ ယခုၿပိဳျငၸဲၾတင္ ဗိုၾလၥဲသ်ဖင့္ ဆုေၾကး ေဒၚ လာ (၃.၁၅) သႏ္း ၾဆတၡဴးရရြိၿပီး LIV Golf အျဖဲ႕ဝငၼ္ားအနက္ ေမဂ္ာခ္ႏၸီယံဆုရရြိသည့္ ပထမဆုံးကစားသမား အ်ဖစႅၫ္း မြတၱမ္းဝငၡဲ့သၫ္။
ယခုၿပိဳျငၸဲၾတင္ ပူးၾတဲဒုတိေယနရာ ရပၲၫၷိဳငၡဲ့သူ ေစကာ့တီရြကၹလာမြာ ကမၻာ့အဆင့္သတၼြတၡ္ကၥာရင္းၾတင္ စပိႏၠစားသမား ဂၽျႏ္ရမ္းကိုေက္ာ္၍ ထိပၧဳံးေနရာ ်ပႏႅၫ္ရယူနိုငၡဲ့ေၾကာင္း သိရသၫ္။
ေစကာ့တီရြကၹလာသၫ္ ဧၿပီေနာကၸိဳင္း အဆင့္ ၁ ေနရာ ်ပႏႅၫ္ေရာက္ရြိလာ်ခင္း်ဖစ္သၫ္။
ယခုၿပိဳျငၸဲၾတင္ ဗိုၾလၥဲခဲ့သည့္ ဘျရတၥၠပၠာက ”မယုံနိုငၥရာ ေအာင္်မငၼႈပါပဲ။ ေမဂ္ာေအာင္်မငၼႈကို ၅ ႀကိၼ္အထိ ဗိုၾလၥဲနိုငၡဲ့သူ ဘယ္ႏြစ္ဦးရြိလဲဆိုတာ ကၽျႏ္ေတာ္ မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽျႏ္ေတာ္ ပါဝငၡဲ့တဲ့အၾတက္ေတာ့ အရမ္းဂုဏ္ယဴမိပါတယ္”ဟု ေ်ပာၾကားခဲ့သၫ္။