ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း မွတ္ပုံျပန္မတင္သည့္ ဆင္းကတ္မ်ားကို အၿပီးပိတ္သိမ္းမည္ဟု ထပ္မံသတိေပး

ျပည္တြင္း၌ သုံးဆြဲေနသည့္ ဆင္းကတ္မ်ားအား ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း မွတ္ပုံျပန္မတင္ပါက အၿပီးပိတ္သိမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထပ္မံအသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ဆင္းကဒ္မ်ားအား နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ ဆင္းကတ္မ်ား အေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း မွန္ကန္စြာျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ အသိေပးစာတို (SMS) မ်ား ကနဦးေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အသိေပးစာတို (SMS) ရရွိၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ဆင္းကဒ္မ်ားကို On Way Block (အဝင္ေခၚဆိုမႈ၊ အထြက္ေခၚဆိုမႈ၊ ေဒတာအသုံးျပဳမႈမ်ား) ကို ကနဦးပိတ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသည့္ ဆင္းကဒ္မ်ားကိုအၿပီးပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဆိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆင္းကတ္ သုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳေနသည့္ ပိတ္သိမ္းခံရမႈ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ အသိေပးစာတိုရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ App မ်ားႏွင့္ Website တို႔တြင္ အခ်က္အလက္အမွန္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတိေပးထားသည္။ #popularnews