ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ေတြ႕ရွိမႈ ေလ်ာ့က် ၇၂ ဦးသာ ထပ္မံေတြ႕ရွိ

 

ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ေတြ႕ရွိမႈေလ်ာ့က်လာကာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေမ ၁၅ ရက္ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၇၂ ဦးသာထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမ ၁၄ ရက္ည ၈ နာရီမွ ၁၅ ရက္ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၉၀၄၄ ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၇၂)ဦးကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ(၀ ဒသမ ၈)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္(၁၉)သံသယလူနာမ်ား၊ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္အသြားအလာကန္႔သတ္ထားရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါရွိ/မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ေပါင္း(၁၀၅၁၉၈၈၃)ခုအားစစ္ ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၆၃၇၃၂၁)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သီး ျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္သီးျခားထားရွိ ကုသမႈ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယေန႔အထိျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ(၆၁၆၁၂၂)ဦးရွိၿပီျဖစ္ကာ ေသဆုံးသူ(၁၉၄၉၄)ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။