ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိင္းအစည္းအေဝး

သိန္းနီ ေမ ၈
လားရွိးခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးတန္ဂြန္း ႏွင့္ ခရိုင္ ဘ႑ာေရးမူး ဦးခင္ေအာင္ေဆြ တိုသည္ သိန္းနီ ၿမိဳနယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ ၿမိဳနယ္ပါတီ ဥကၠဌ / အတြင္းေရးမႉး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႐ုံးအဖြဲ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ဒုတိယ ရက္ ( ၉၀ )စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား/ပါတီ ဝင္အင္အား စီစစ္ျခင္း/မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ညႇိနိုင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္