မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္း အေဝးျပဳလုပ္

မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကိုနံနက္ ၉း၃၀ နာရီခ်ိန္တြင္စတြင္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးမိုင္းထြန္းေအးမွ ဦးေဆာင္ ေဆြးႏြေးၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏လမ္းၫြန္ခ်က္ မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ရက္ (၉၀)စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ PR အခ်ိဳးက်ကိဳယ္စားျပဳစနစ္ ရွင္းလင္းေပးျခင္းႏွင့္ ၂၀၂၃ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးႏြေးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႕လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးေၾကာင္းသိရပါသည္။