ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အမရပူရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ေထာက္ပံ့ကူညီ

 

ဇူလိုင္ (၂၂) ရက္

ယေနနံနက္ပိုင္းတြင္ ရွင္ပင္ဆပ္သြားဘုရား၊ မိုးေကာင္းဓမၼာရံု၊ ရန္ေအာင္ျမင္ဘုရား၊ သက္ေတာ္ရသက္ေတာ္ရွည္ ဘုရား၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ ဦးလင္းဘုရားတို႔ရွိ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ လ်က္ရွိၾကေသာ ျပည္သူ(၂၀၀၀)ေက်ာ္အား အသင့္စားေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ပြဲေတာ္ရပ္၊ က်န္တန္းရပ္၊ ဆားခ်က္ရပ္၊ ေပါက္ပါက္တန္းရပ္၊ က်န္တန္းတိုးခ်ဲ႕ရပ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအားဆက္လက္သြားေရာက္ေပးအပ္လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ #ZawAungHtet