ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လူငယ္ေရးရာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္း အစည္းအေဝး

 

(၁၅ -၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး တြင္ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ဦးေအးေမာင္က လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားပါ သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုုးရယ္က လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ျပေဆြးေႏြး ၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ပါသည္။
ယင္းေနာက္တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား လူငယ္ငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးတို႕က ပါတီအမ်ိဳးသမီးေရးရာညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ားကိုယ္စီ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေရး အ တြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား အား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ယင္းအစည္းအေဝးသို႕ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအးေမာင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္)ဦးစိုးရယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူးႏွင့္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ