ေတာင္အာဖရိကမွာ ေဆးေျခာက္ကို တစ္ကိုယ္ရည္သုံးစြဲျခင္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတုိ႔ကို ရာဇ၀တ္မႈမွ ပယ္ဖ်က္

ကိတ္ေတာင္္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

ေတာင္အာရိကႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒခုံ႐ုံးဟာ ေဆးေျခာက္လက္၀ယ္ရွိျခင္း၊ ေသာက္႐ႈျခင္းနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းေတြကို ႏိုင္ငံမွာ တားျမစ္ထားတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က စီရင္ထုံး ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

ခုလို ခုံ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္တာေၾကာင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတဲ့ ေဆးေျခာက္ သုံးစြဲျခင္းဟာ ရာဇ၀တ္မႈ မေျမာက္ေတာ့ပါဘူး။

ခုံ႐ုံးရဲ႕ အခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအတြင္း ေဆးေျခာက္သုံးစြဲသူေတြကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္တာကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာတဲ့ ပထမေျခလွမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံခုံ႐ုံးက ခုလို ခုလို စီရင္ခ်က္ခ်လာတာဟာလည္း ၿပီးခဲ့တ့ဲႏွစ္က Western Cape အထူးခုံ႐ုံးရဲ႕ သမိုင္း၀င္ စီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ကေန  အစပ်ဳိးေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Western Cape အထူးခုံ႐ုံးဟာ ေဆးေျခာက္ သုံးစြဲျခင္းနဲ႔ ကိုယ္အိမ္ယာၿခံေျမမွာ တစ္ကိုယ္ရည္ စုိက္္ပ်ဳိးျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားတာဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အတြင္းေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပုံခုံ႐ုံးက ဆက္လက္အတည္္ျပဳၿပီး ေဆးေျခာက္္နဲ႔ ပတ္္သက္လို႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Mizzima