ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံ

 

(30-8-2018) ေန႔ (09း30) အခ်ိန္ လားရွိဳးခရိုင္ပါတီဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္တို႕သည္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီရံုးသို႕ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ၍ ပါတီဝင္အသစ္မ်ား တိုးပြားေရးႏွင့္ က်စ္လစ္ခိုင္မာေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။