ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က အၾကမ္းဖက္သမား ၁၅ ဦး အား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ အတည္ျပဳ

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ၌ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၅ ဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ အရပ္သား ၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၅ ဦး ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၁၀၃ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အထူးတရား႐ံုး ၌ ၄င္းတို႕အား အမႈ စစ္ေဆးရာတြင္ ၄င္းတို႕က ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ကို ဝန္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ယခုအႀကိမ္ အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ၏ တစ္လေက်ာ္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႕ ၌လည္း အၾကမ္းဖက္ သမား ၁၂ ဦး အား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ယခု ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတထံသို႕ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ သမၼတ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈအားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(Xinhua)