ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗလာစာအုပ္လွဴဒါန္း

 

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္ ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးပါတီမွ ဗလာစာအုပ္မ်ားေပး အပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၉) မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ ပထမတန္းႏွင့္ဒုတိယတန္းေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ၈၆ ဦးတို႔အား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီ ၁၅မိနစ္ က ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲက်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းဗလာစာအုပ္ေပးအပ္ လွဴ ဒါန္းမႈကို တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးေအာင္ဆန္း လြင္က ဦးေဆာင္၍ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ ေကာ္မတီဝင္ဦးသက္ခိုင္၊ဦးေသာင္း ႏိုင္၊ဦးေအာင္မိုး၊ အမွတ္(၁) ဥကၠ႒ ဦသန္းေဇာ္ဦး၊ အမွတ္(၉)ဥကၠ႒ ဦးတ႐ုတ္ႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၉)မူလြန္ ေက်ာင္းသို႔သြားကာ ပထမတန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၈ ဦးႏွင့္ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၈ ဦး စုစုေက်ာင္း ၈၆ ဦးတို႔အား တစ္ဦးလွ်င္ ဗလာစာအုပ္တစ္ဒါဇင္ စီျဖင့္ ၈၆ ဒါဇင္ကို အသီးသီးေပး အပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖဴမ်ဳိး(တနသၤာရီ)