ျပည္သူပုိင္စုိး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး

 

ျပည္သူပုိင္စုိး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမုိ႔
အမ်ဳိးသားေရး၊ ဦးစားေပးကာ
ေဝး နီး အတူ၊ ရြာမူ ၿမိဳ႕ျပ
ေဒသမျခား၊ မကြဲျပားဘဲ
အမ်ားျပည္သူ၊ မွန္းရည္မူသည့္
လူမႈ စီးပြား၊ ဆႏၵမ်ားျပင္
မ်ဳိးသားေရးရာ၊ သာသနာႏွင့္
ဘာသာ လူမ်ဳိး၊ ဖြံ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္
စြမ္းေဆာင္စဥ္ဆက္၊ ဦးထိပ္ရြက္၍
တုိးတက္ေစမည္၊ ဓိ႒ာန္တည္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသည္ မ်ားက်ဳိးရည္
ျပည္သူ႔ပါတီ ပီေပသည္
တြဲလက္ညီညီ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ
ငါတုိ႔ ပါတီ ေအာင္ရမည္။

ခင္လယ္လယ္ခ်စ္(ျမန္/ဂုဏ္)