တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တကၠသုိလ္၀င္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ ဌာနမ်ားအျပင္ အထက(၁) အင္းစိန္၊ အထက(၁) ရန္ကင္း၊ အထ က(၃)ကမာရြတ္၊ အထက(၁) လမ္းမေတာ္၊ အထက(၂)ဒဂုံ၊ အထက(၁) သဃၤန္းကြၽန္းတို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အား လုံး၏ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၀က္ဘ္ဆုိက္ (www.myanmarexam.com) ၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲကုိ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိၿပီး ၂၄၂,၇၃၆ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ေအာင္ခ်က္ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ မတ္လက က်င္းပ သည့္တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ခုနစ္သိန္းခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။