အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္မည္

ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတ ပတၱျမား ေက်ာက္သံ၊ စပါးေကာက္ႏွံ၊ ကြၽန္းသစ္ေရနံ တုိ႔ကုိ က်ဴးေက်ာ္သူတို႔ တူးေဖာ္ခိုးထုတ္သြားၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္း ဆင္းရဲတြင္းထဲကာလရွည္ၾကာေနခဲ့ရသည္။ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕၊ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕ ေခတ္ဆုိးစနစ္ဆုိးေအာက္မွ ျပည္သူတုိ႔ ႏုိးၾကားလာၾကကာ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲစဥ္ဆက္မျပတ္ဆင္ႏႊဲကာ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစၿပီး ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္ခ်င္း စစ္ခင္းခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ျပည္သားအမ်ားစု လူမႈဒုကၡမ်ား ေရာက္ၾကရသည္။ ဒုကၡအဆိုးေက်ာ့သံသရာထဲ ဝဲကေတာ့လွည့္ဆဲ မလြတ္ ေျမာက္ဘဲ က်ပ္တည္းစြာေနထုိင္ၾကရသသည္။
တုိင္းျပည္စီးပြားေရး နိမ့္က်ျမဲနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လည္းနိမ့္က်ကုန္သည္။ တစ္ဦးႀကီးပြားလွ်င္ တစ္ဦးက မ႐ႈစိမ့္ႏိုင္ၾက။ တစ္ဦး အေပၚတစ္ဦး မုဒိတာအျမင္ျဖင့္ ကုသိုလ္မယူႏိုင္ၾက။ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အားနည္းလာသည္။
တိုင္းႏိုင္ငံ ေဒသဌာန အသီးသီးတြင္ အစစအရာရာ အမွားမ်ားေတြ႕လွ်င္ လည္း ေရွ႕လူမ်ားကုိသာ အျပစ္ပုံခ်လုပ္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔မွာလည္း တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း တာဝန္ယူစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏုိင္ၾက၍ နိဒါန္းသစ္ အမွန္တကယ္မေရးထိုးႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ေနရသည္။ ေျပာင္းလဲသည္ဆိုေသာ္ လည္း အေပၚယံေရႊမႈန္ၾကဲ အထဲမွာေနာက္ေခ်းႏွင့္ဟု ဆိုရမလို ျဖစ္ေနသည္။
အမွားမ်ားမွ သင္ခန္းစာဝိုင္းဝန္းထုတ္ယူၿပီး အားလုံးက ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္ၾကဖို႔လိုပါမည္။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနသည္ သူတစ္ပါးကို အျပစ္တင္ျခင္း(Blame Game)ျဖင့္ ျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကို မတူးဆြဘဲ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္း အလုပ္လုပ္ ၾကဖို႔က ပို၍အေရးႀကီးေနပါသည္။
တစ္တိုင္းျပည္လုံး ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ၾကဖို႔အေရးမွာ ကရင္က တစ္မ်ဳိး၊ ကခ်င္က တစ္ဖုံ၊ ရွမ္းက တစ္နည္း လုပ္ေန၍မရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္း ရင္းသားအားလုံးဝိုင္းဝန္းလက္တြဲ စုေပါင္းညီညာ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါသည္။
လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၏ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို သတိရမိသည္။ ”မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္၊ မိမိအတန္းကို ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္၊ မိမိေက်ာင္းကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္”ဟုျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိလမ္း၊ မိမိရပ္ကြက္၊ မိမိၿမိဳ႕နယ္၊ မိမိတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိမိတို႔တစ္တိုင္း ျပည္လုံး ေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ျဖစ္ပါသည္။
မိမိအိပ္မက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။ မဟုတ္ လွ်င္ အနားမွလူကေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အေဝးမွလူကေသာ္လည္း သူ႔အိပ္မက္ပုံစံလုပ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ယေန႔ကမၻာႀကီး၌ မိမိကိစၥကို မိမိမွ တုံ႔ေႏွး(Delay)ျဖစ္ေနလွ်င္ မိမိသာလွ်င္ ႐ႈံးနိမ့္သူျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ မိမိႏုိင္ငံ မိမိလူမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားအေရးအတြက္ မိမိတုိ႕က လက္ ေႏွးမေနသင့္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကပါစို႔။

Union Daily